Internetový obchod Rádia LUMEN
Úvod / Info o nákupe / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Základné pojmy

Prevádzkovateľ

Rádio LUMEN, s. r. o. 
Kapitulská 2
974 01  Banská Bystrica 
IČO: 31602100
DIČ: 2020454678
IČ DPH:  SK 2020454678
Email:  lumen@lumen.sk, vajcikova@lumen.sk

Číslo účtu:  1087548312/0200  (VÚB)
IBAN: SK98 0200 0000 0010 8754 8312
BIC: SUBASKBX 

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 1770/S. 

 

Orgány dozoru a dohľadu:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj 
Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Cesta k nemocnici 1, 975 56  Banská Bystrica

 

Zákazník

Zaregistrovaný užívateľ online obchodu www.lumen.sk/e-shop, ktorý na základe registrácie má možnosť objednať si produkty na stránke Prevádzkovateľa.

Príjemca

Osoba na adresu ktorej žiada Zákazník zaslať objednávku.

Objednávka

Produkty, ktoré si Zákazník vyberie z aktuálnej ponuky, vloží ich do košíka a objednávku potvrdí. Objednávka vystavená na stránke www.lumen.sk/e-shop má pre Zákazníka záväzný charakter. V prípade potvrdenia objednávky (status: objednávka potvrdená) má zaväzujúci charakter aj pre Prevádzkovateľa.

Zásielka

Zaslaná objednávka.

Adresa doručenia

Miesto určené Zákazníkom, kam žiada Zákazník doručiť objednávku.

Spôsob objednania tovaru

Zákazník má možnosť vybrať si na stránke Prevádzkovateľa produkty, ktoré si chce objednať. K tomuto je potrebná registrácia na stránke Prevádzkovateľa. Po ukončení objednávky Zákazník potvrdí svoju voľbu a prípadne uskutoční platbu, ak si vybral možnosť „platba vopred“ .

Zákazník si môže objednať produkty

 • Pre seba
 • Pre inú osobu (iba v prípade platby vopred).

Statusy objednávok

 • Prijatá  – objednávku evidujeme
 • Akceptovaná – objednávku potvrdzujeme a tovar sa zaväzujeme dodať
 • Rozpracovaná – objednávku dopĺňame o tovar, ktorý nebol na sklade
 • Odoslaná  – Objednávka je odoslaná
 • Neuhradená – neevidujeme úhradu objednávky
 • Uhradená – evidujeme úhradu objednávky
 • Zrušená – objednávka bola zrušená

Zrušenie objednávky

Objednávku je možné bezplatne stornovať iba pokiaľ má status: Nová objednávka alebo objednávka rozpracovaná. Objednávku je možné zrušiť na telefónnom čísle 048/471 08 31, alebo na emailovej adrese  vajcikova@lumen.sk.

Záväzky strán

Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • dodať správny druh zásielky na základe objednávky Zákazníka v určenej cene
 • zabaliť zásielku a odoslať ju,
 • v prípade, že nie je možné zásielku doručiť, tak bude informovať Zákazníka a dohodne s ním ďalší postup,
 • zabezpečiť vyhotovenie a odoslanie objednávky riadne, včas a s náležitou odbornou starostlivosťou,
 • všestranne chrániť záujmy Zákazníka a zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvie pri realizácii objednávky.
 • zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch registrovaných užívateľov
 • neposkytovať osobné údaje užívateľov tretím osobám ani ich komerčné využitie.

Zákazník sa zaväzuje:

 • oobjednať produkt stanoveným spôsobom na stránke Prevádzkovateľa,
 • vyznačiť v objednávke kompletnú adresu doručenia, prípadne inej špecifikácie adresy doručenia,
 • v objednávke uviesť svoje meno, adresu, telefónne číslo,
 • súhlasiť s evidovaním nedoručiteľnej zásielky (ak Príjemca odmietne zásielku prevziať, alebo je z iných dôvodov nedoručiteľná - nepresná alebo neexistujúca adresa, neprítomnosť Príjemcu ani žiadnej inej osoby, ktorá by zásielku mohla prijať a podobne, pokiaľ nie je Zákazníkom uvedené, aby bola zásielka doručená výlučne do rúk Príjemcu) ako vybavenej.

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľom a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Ide hlavne o Zákon 102/2014 a Zákon 122/2013. Vo veciach neupravovaných týmito Obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 15. novembra 2014.

TOP ponuka
Aktuality / Novinky
Preteky čnosti: Pre koho bol návrat vydarený a pre koho nie?!

Preteky čnosti: Pre koho bol návrat vydarený a pre koho nie?!

Svätá zem. Miesto narodenia Spasiteľa sveta. Pôsobisko svätej rodiny, apoštolov a nasledovníkov. Miesto tragédie ľudstva. Ukrižovanie Ježiša Krista. Slzy a bolesť. Živá voda a krv baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Najvýznamnejšie momenty kresťanstva...

TO SME MY: Zuzana Szakácsová

TO SME MY: Zuzana Szakácsová

Začínala v rádiu na pozícii redaktorky spravodajstva, vyskúšala si aj prácu programovej riaditeľky a dnes je z nej výkonná riaditeľka Rádia LUMEN. Zuzana Szakácsová prezrádza aj to, ako zvláda skĺbiť prácu a rodinu a či je aj v domácnosti riaditeľkou.

Newsletter

Chcete byt informovaný o novinkách e-shopu Rádia LUMEN?
Odošlite nám Vašu emailovú adresu.